Pionier in rechtsbijstand

Ziekenfonds weigert logopedie wegens tweetaligheid: D.A.S. schiet te hulp !

De Brusselse familie Lemahieu gelooft in de kracht van de tweetaligheid en voedt de kinderen op in het Nederlands en het Frans. Op jonge leeftijd loopt hun zoontje Sébastien taalachterstand op in beide talen. Logopedische opvolging blijkt noodzakelijk. Alles verloopt goed voor kleine Sébastien, tot als het ziekenfonds plots niet meer wil betalen omdat het kind tweetalig opgevoed wordt. Overtuigd dat de tweetaligheid niet aan de oorzaak ligt van de taalmoeilijkheden van hun zoon, schakelt het gezin D.A.S. in. En met resultaat!


De familie Lemahieu onderschreef dankzij hun verzekeringsmakelaar in 2015 een Conflictenpolis in combinatie met de dekking Voertuig. Tot 2017 verliep alles (op juridisch vlak) rimpelloos…

Tot als het gezin in moeilijkheden kwam omdat ze gelooft in de kracht van de tweetaligheid en de kinderen in het Nederlands en het Frans opvoedt. Hun jongste zoontje Sébastien, geboren in 2012, kan zich al op jonge leeftijd moeilijk uitdrukken en loopt zichtbare taalachterstand op. Zowel in het Frans als in het Nederlands doen zich dezelfde fenomenen voor: taaltoetsen tonen een aantal deficits aan op het vlak van het begrijpen en de communicatie. Na overleg met verschillende artsen en logopedisten blijkt de opvolging van een logopedist noodzakelijk. Het ziekenfonds gaat in 2017 akkoord met een financiële tussenkomst in de kosten van deze ondersteuning.

 

Discussie vanwege tweetaligheid


Bij de aanvraag tot verlenging in 2018 stelt men echter vast dat de jongen die tot dan toe door een Nederlandstalige logopediste geholpen werd, thuis Frans spreekt. Het ziekenfonds beslist de  terugbetaling stop te zetten, omdat de “problemen veroorzaakt door het aanleren van een andere taal dan de moedertaal of door meertaligheid uitgesloten zijn”.

De ouders tekenen bezwaar aan, maar het protest wordt afgewezen. Het hoofdargument is dat Sébastien in het Frans grootgebracht wordt, maar onderwijs volgt in het Nederlands…. Voldoende bewijs om geen dekking te verlenen! 

Overtuigd dat de tweetaligheid niet de oorzaak is van de taalproblemen vragen de ouders via hun verzekeringsmakelaar de hulp van D.A.S. Dankzij de dekking 'Sociaal recht' kunnen de heer en mevrouw Lemahieu een advocaat aanstellen om deze negatieve beslissing aan te vechten. 

Op 10 april 2019 beslist de arbeidsrechtbank dat hun protest inderdaad gefundeerd is en dat het ziekenfonds niet kan aantonen dat de taalproblemen veroorzaakt zijn door de tweetaligheid. 

Op 18 mei 2019 gaat het ziekenfonds in beroep. Het Arbeidshof stelt daaropvolgend op 18 april 2020 een gerechtsexpert aan die de opdracht krijgt de oorzaak van de taalachterstand te achterhalen.

Het eindverslag is eenduidig: bij Sébastien is de taalachtstand, die gepaard gaat met een lichte motorische storing, te wijten aan een dysfunctie in het organiseren van de gedachten. De problemen hebben dus niets te maken met het aanleren van een tweede taal. Bijgevolg is de weigering van het ziekenfonds om tegemoet te komen in de kosten van de logopedie niet terecht, stelt de gerechtsexpert.

Het Arbeidshof volgt deze conclusie en beveelt het ziekenfonds dekking te verlenen. De kosten van de gerechtsexpertise en de gerechtskosten zijn voor rekening van het ziekenfonds. 

 

Het resultaat


Eind goed, al goed. Het ziekenfonds bevestigt dat zij de logopedische hulp verder zullen financieren. De ouders zijn uiteraard zeer tevreden. En de reactie van de makelaar naar D.A.S.? "Ik wou jullie speciaal bedanken voor de fijne afhandeling van dit dossier".  

 

De eindafrekening voor D.A.S.


Administratieve opvolging:                                                                                                       500 EUR

De kosten van de advocate: 

-  Secretariaat:                                                                                                                              1 049 EUR

-  Erelonen: procedure voor de Arbeidsrechtbank en het Arbeidshof:                 2 145 EUR

Totale kosten:                                                                                                                             3 694 EUR

 

Goed om weten!


De waarborg 'Sociaal recht' is verzekerd in de Conflictenpolis BeneFisc. Het All Risk-principe van deze polis garandeert uw cliënten bovendien een waterdichte en complete Rechtsbijstand. Alle risico’s zijn verzekerd, behalve hetgeen expliciet uitgesloten is. 

 

Een juridisch conflict oplossen? D.A.S. helpt u. 

 


Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer