Pionier in rechtsbijstand

Verzekerd in alle formules D.A.S.-Rechtsbijstand opgemaakt via de Legal Risk Calculator: de invordering van onbetwiste geldschulden bij een andere onderneming (B2B) via Go Solid.

Het aannemersbedrijf Somers bvba heeft te kampen met een professionele klant Groente & Fruit Peeters die de factuur zonder enige reden niet betaalt. Dankzij de nieuwe rechtsbijstandsformule “Mijn Bedrijf Classic” kan hij voor de invordering beroep doen op D.A.S. Go Solid, de partner van D.A.S. bevestigt heel snel dat ze de procedure opstarten en de aanmaning tot betaling betekenen: de klant Peeters krijgt één maand de tijd om te betalen, een afbetalingsregeling aan te vragen of de factuur te betwisten. Aangezien het bedrijf Peeters na deze periode niet heeft gereageerd, maakt de gerechtsdeurwaarder een PV van niet-betwisting op en start de gedwongen uitvoering. Enkele goederen worden in beslag genomen. De gerechtsdeurwaarder bevestigt dat tegenpartij beloofde 750 EUR over te schrijven om de geplande verkoop te schorsen plus een bijkomend 250 EUR te storten voor het einde van de maand. Het betaalbewijs wordt eerstdaags verwacht. Resultaat? Onze cliënt kreeg de volledige betaling van 1 000 EUR, zonder een cent uit te geven!

 

Wat doet D.A.S.?

D.A.S. ondersteunt haar klanten bij de buitengerechtelijke invorderingsprocedure voor onbetwiste, onbetaalde geldschulden, de zogenaamde IOS-procedure. IOS staat voor “Invordering van Onbetwiste Schulden”. Met deze (nieuwe) procedure heeft de klant in principe al na een maand en acht dagen een titel om uit te voeren. Bovendien loopt de procedure niet meer via de rechtbank en volledig digitaal, wat voor meer efficiëntie zorgt.  

Voor deze dienstverlening werkt D.A.S. samen met haar partner Go Solid, een online dienstverlener voor de kosteloze en correcte invordering van B2B-geldschulden. Go Solid is het enige online platform waarbij de klant geen waarborg of voorschot betaalt. Dankzij de Solid-score wordt op basis van interne en externe databronnen een performante inschatting van de invordering gemaakt.

Voor wie?

Voor elke ondernemer die te kampen heeft met een onbetwiste, onbetaalde geldschuld met een B2B-karakter, in alle formules (Classic, Premium of All Risk) van de polissen “Mijn Bedrijf”, “Mijn VZW”, “Mijn Medische activiteit”,...

Onbetwiste geldschuld met een B2B-karakter?

Het gaat dus over elke contractuele geldschuld (achterstallige factuur, achterstallige huurgelden,…) die niet betwist is én die gedurende de gehele invorderingsprocedure onbetwist blijft. Het ingevorderde bedrag is ongelimiteerd, maar de wet beperkt wel de verhogingen en intresten tot 10% van het ingevorderde bedrag.  

De klant kan beroep doen op deze invorderingsprocedure op voorwaarde dat:

-  de betrokken schuldenaar is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

-  de betrokken schuldenaar zich niet bevindt in een procedure van samenloop van schuldeisers (zoals een W.C.O.- procedure van gerechtelijke reorganisatie, vereffening of faillissement);

-  de onbetwiste geldschuld een contractuele verbintenis  betreft;

-  de geldschuld onbetwist is én gedurende invorderingsprocedure onbetwist blijft;

-  de betrokken schuldenaar geen publieke overheidsinstelling is.

D.A.S. staat de klant bij in het minnelijk beheer en de administratieve afhandeling van het dossier. Het betreft een juridische dienstverlening waarbij geen externe kosten ten laste worden genomen.

Solid-score? Bescherming tegen faillissement schuldenaar via exclusieve overeenkomst tussen D.A.S. en Go Solid!

Bij de start van elk dossier licht Go Solid de solvabiliteit van de schuldenaar grondig door en kent een Solid-score toe. Vanaf 30 punten op 100 is er groen licht voor de lancering van de invorderingsprocedure en krijgt de klant automatisch dekking in de verzekeringsovereenkomst afgesloten tussen D.A.S. en Go Solid. Eens deze Solid-score wordt bereikt, is de klant beschermd tegen een mogelijk faillissement van de schuldenaar. 

Indien de schuldenaar – ondanks de positieve Solid-score – alsnog failliet zou gaan, worden de kosten van Go Solid, met uitzondering van de recupereerbare BTW, in de professionele polis Classic, Premium of All Risk rechtstreeks vergoed door D.A.S. aan Go Solid.

Hoeveel ontvangt de klant aan het einde van een succesvolle IOS-procedure?

Indien de klant één van de D.A.S.-formules Classic of Premium onderschreven heeft, krijgt hij steeds 100% van zijn factuur. Gerecupereerde bedragen die dit bedrag overschrijden, vormen de vergoeding van Go Solid. 

Indien de klant een D.A.S.-formules “Mijn Bedrijf”, “Mijn VZW” of “Mijn Medische activiteit” All Risk onderschreven heeft, betaalt D.A.S. de kosten van de invorderingsprocedure in de individuele polis onder de waarborg ‘Algemene contracten’ na controle van de dekkingsvoorwaarden (vb. minimumgeschil). De klant ontvangt dan 110% van de factuur, aangezien de wet de verhogingen en intresten beperkt tot 10% van het ingevorderde bedrag.

Wat als de schuldenaar de schuld betwist tijdens de IOS-procedure?

Indien de klant de formule Classic of Premium onderschreven heeft bij D.A.S. eindigt daarmee de juridische dienstverlening van D.A.S. De klant heeft steeds de mogelijkheid om op eigen kosten de gerechtelijke procedure op te starten, waarbij hij de al gemaakte kosten, gemaakt in het kader van de IOS-procedure mee kan opnemen in de dagvaarding. De uitgevoerde prestaties van Go Solid zullen aan de klant worden aangerekend.

Indien de klant de formule All Risk onderschreven heeft, betaalt D.A.S. de kosten van de invorderingsprocedure onder de waarborg ‘Algemene contracten’ na controle van de dekkingsvoorwaarden (vb. minimumgeschil). Indien aangewezen, starten we een gerechtelijke procedure onder deze waarborg. Het dossier zal behandeld worden als een klassiek schadedossier.

Is de IOS-procedure zinvol?

Ja! 50% van de schuldenaars betaalt binnen een maand; 76% binnen twee maanden. Slechts 1,76% van de schuldenaars betwist de schuldvordering tijdens de IOS-procedure.

Via welk kanaal doe ik een aangifte voor de IOS-procedure en welke documenten dien ik te voegen?

U kunt via de gebruikelijke kanalen aangifte doen voor de opening van een schadedossier. Volgende informatie / documentatie dient te worden gevoegd: kopie van de openstaande facturatie, kopie van de algemene (verkoops)voorwaarden, uittreksel uit het boekhoudjournaal, kopie ingebrekestelling(en) en een overzicht van de (deel)betalingen. Indien uit de overgemaakte documenten onvoldoende blijkt dat de schuld betwist is, zal D.A.S. het nodige doen om nog een laatste ingebrekestelling te zenden, alvorens de IOS-procedure op te starten.

Is er nog een andere oplossing?

De klant met een All Risk formule kan altijd opteren voor de klassieke procedure voor de Ondernemingsrechtbank indien het  schadedossier aan de dekkingsvoorwaarden voldoet. De IOS-procedure betreft een optionele procedure.

Nog vragen?

Contacteer ons!

 

Nog geen aparte rechtsbijstandverzekering? Contacteer uw verzekeringsmakelaar of vind een makelaar in uw buurt.

 

Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer