Pionier in rechtsbijstand

Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?

U koopt een product online en betaalt dit met een vooruitbetaling. Uiteindelijk wenst u (op grond van uw herroepingsrecht) de verkoop te annuleren. Kan de verkoper u dan verplichten in te stemmen met een terugbetaling door middel van een tegoedbon? In tegenstelling tot wat sommige online verkoopplatformen u opleggen, is dat niet het geval.


1. Online verkoop: een verkoop op afstand?

Een online aankoop door een consument is een verkoop op afstand. Het betreft immers een verkoop in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, internet, catalogus, …), tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten. De aankoop via een website valt dus binnen het wettelijk kader van afstandsaankopen.

2. Bijzondere bescherming van de consument: het herroepingsrecht

Het Wetboek Economisch Recht voorziet (enkel) voor de consument in een bijzondere regeling / bescherming bij een verkoop op afstand (art. VI.45 e.v. WER).  

a) Herroeping binnen de 14 kalenderdagen

Deze bijzondere bescherming omvat, onder meer, het recht van de consument om de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen (art. VI.67 WER §1).  De consument moet de onderneming binnen deze termijn op de hoogte brengen van zijn wens de overeenkomst te herroepen.

b) Het aanvangspunt van de herroepingstermijn

Het aanvangspunt van de herroepingstermijn is afhankelijk van het soort overeenkomst. We beperken ons hier tot de online verkoop van goederen. 

De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument, of de door de consument aangewezen derde, fysiek bezit neemt van het goed. Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op verschillende goederen, of op goederen die zijn samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen (wel deel van dezelfde bestelling), begint de termijn te lopen vanaf ontvangst van, ofwel het laatste goed, ofwel de laatste zending, ofwel het laatste onderdeel. 

c) Praktische uitoefening van het herroepingsrecht

De consument moet de onderneming, voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, op de hoogte brengen van zijn wens de overeenkomst te herroepen. In principe volstaat een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt. De consument beschikt verder over een model herroepingsformulier, dat kan aangevuld en ondertekend dient te worden (art. VI.69, §1 WER). Tenslotte kan het ook dat de onderneming, op haar website, zelf een herroepingsformulier of verklaring voorziet (art. VI.69, §3 WER). De onderneming dient de consument dan meteen  een ontvangstbevestiging  mee te delen. 

De bewijslast van herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of traceerbaar over te maken, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post. (art. VI.69, §4 WER).

3. Gevolgen van het oefenen van het herroepingsrecht

Door de uitoefening van het herroepingsrecht, stelt de consument een einde aan de overeenkomst. Behalve de kosten die voorzien zijn in boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.70 § 2 en 71 WER) (in beperkte gevallen een waardevermindering; directe kosten van terugzending); … zijn geen verdere kosten verschuldigd.

Het einde van de overeenkomst betekent (1) een teruggave van de goederen (art. VI.71, §1 WER), door de consument, en (2) een terugbetaling van de verkoopprijs (art. VI.70 WER) door de onderneming. Met betrekking tot deze laatste knelt vaak het spreekwoordelijke schoentje. 

a) Terugbetaling van de verkooppprijs door middel van hetzelfde betaalmiddel

De onderneming dient alle ontvangen betalingen (inclusief de leveringskosten) onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument, terug te betalen. De onderneming moet de consument terugbetalen door middel van hetzelfde betaalmiddel dat de consument gebruikte bij de oorspronkelijke aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en op voorwaarde dat de terugbetaling voor hem geen kosten meebrengt. 

Dient een consument, die bijvoorbeeld betaalde met ecocheques dan te aanvaarden dat hij een tegoedbon krijgt? Vaak ligt de reden van de herroeping nu net in de beslissing van de consument om niet langer met de bewuste onderneming in zee te gaan. De consument verplichten om een tegoedbon te aanvaarden zou hieraan afbreuk doen… Het antwoord is nee. 

b) Uitzondering: uitdrukkelijke instemming met een ander betaalmiddel 

Het artikel VI.70, § 1, 2de lid WER stelt dat de consument ‘uitdrukkelijk’ moet instemmen met het feit dat hij terugbetaald zal worden met een andere betaalmiddel dan hetgene hij zelf gebruikt voor de betaling. 

Wat indien de onderneming, in haar algemene voorwaarden, de instemming met een ander betaalmiddel voorschrijft, en de consument met deze algemene voorwaarden akkoord gaat alvorens hij zijn aankoop kan afronden? ‘Uitdrukkelijk’ veronderstelt dat dit niet zomaar mag worden opgenomen in de algemene voorwaarden. Als een onderneming in de algemene voorwaarden zou opnemen dat de terugbetaling gebeurt door middel van een tegoedbon, gaat dit in feite om een ‘automatische’ instemming. Dergelijke werkwijze is strijdig met de wet en doet afbreuk aan het principiële recht van de consument om terugbetaling te krijgen in geval het herroepingsrecht wordt uitgeoefend.

c) Bijzonder geval: betaling met ecocheques

In geval de oorspronkelijke aankoop gebeurde bij middel van ecocheques, dient erop gewezen dat ecocheques een heel specifiek ‘betaalmiddel’ zijn. Enkel erkende instanties mogen ecocheques uitgeven (KB 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-of ecocheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 en 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen).

Wanneer de onderneming niet erkend is als uitgever van ecocheques, is de consument – die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en die betaalde met ecocheques – gerechtigd tot een terugbetaling in contanten, en kan de consument niet verplicht worden in te stemmen met een tegoedbon

Wenst u een online aankoop te annuleren, en wordt u als consument verplicht in te stemmen de teruggave van uw aankoopbedrag te aanvaarden d.m.v. een tegoedbon, spreek de verkoper hier dan op aan

Kan geen oplossing bereikt worden, staan wij steeds tot uw dienst.

 

Over de auteur:


Meester Christophe Van Mechelen is vennoot binnen het kantoor Bannister Advocaten, met hoofdkantoor gelegen te Antwerpen (www.bannister.be). Hij leidt het departement handelsrecht. Zijn voorkeursmateries zijn het handelsrecht en burgerlijk recht. 

DAS doet regelmatig beroep op mr. Van Mechelen en zijn team om de belangen van haar verzekerden te verdedigen wanneer ze geen gebruik maken van hun recht om zelf een voorkeursadvocaat aan te duiden. 

 

DAS Rechtsbijstand verdedigt uw rechten als consument

De hierboven beschreven mogelijke geschillen zijn bij DAS verzekerd dankzij de waarborg “Algemene Contracten”. Deze waarborg is gedekt in onze polissen Consument, Consument BeneFisc en Conflicten BeneFisc. In geval van een probleem of geschil zet ons team gespecialiseerde juristen de nodige stappen om een oplossing te vinden. Als een minnelijke oplossing niet mogelijk is, brengt DAS uw zaak voor de rechtbank en betaalt uw gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten: de expertise, de administratieve kosten van de minnelijke regeling, juridisch advies, advocaten,... Dit artikel is een commercieel document dat algemene informatie bevat over de verzekeringsproducten van de Belgische onderneming D.A.S. De informatie is indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 spec. vw.). Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Bert De Decker
28/06/2022 08:14
Medewerker aan het woord: Bert De Decker
Lees meer
Medewerker aan het woord : Wouter Meire
09/06/2022 08:43
Medewerker aan het woord : Wouter Meire
Lees meer
Heeft de Belg nog steeds een baksteen in de maag?
19/05/2022 14:40
Heeft de Belg nog steeds een baksteen in de maag?
Lees meer
Waterschade in uw appartement
11/05/2022 15:05
Waterschade in uw appartement
Lees meer