Pionier in rechtsbijstand

Storing van de verwarmingsketel: wie betaalt de kosten voor de herstelling? Huurder of verhuurder?

Het kwik daalt en de winter is in aantocht… een eventuele storing van de verwarmingsketel in een huurwoning moet dan snel opgelost worden. Een huurder kan bij winterse temperaturen namelijk geen dagen zonder verwarming zitten, zonder dat de situatie onaangenaam wordt. Discussies in verband met de herstellingskosten van een verwarmingsketel kunnen de reparatie echter vertragen…


Wat zegt de regelgeving?


In het algemeen is de verhuurder aansprakelijk voor zowel grote herstellingen als voor herstellingen die het gevolg zijn van slijtage, ouderdom of overmacht.

Met betrekking tot de verwarmingsketel is in de wetgeving, die van toepassing is in de drie landsdelen, bepaald dat de vervanging van defecte elementen als gevolg van normale slijtage, veroudering, toevallige gebeurtenissen, overmacht of investeringsfouten de verantwoordelijkheid is van de verhuurder. De vervanging een verouderde of onbruikbare ketel of brander valt ook onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder (1).

De huurder daarentegen is verplicht om kleine herstellingen (als gevolg van het normale gebruik van het pand) of klein onderhoud uit te voeren. De ketel moet ook gebruikt worden als een goede huisvader en volgens de instructies die in de handleiding staan.

Daarnaast moet de huurder de ketel ook onderhouden en beschermen tegen vorst. De inspectie en het onderhoud van de branders moeten toevertrouwd worden aan een erkende technicus, in overeenstemming met de geldende wetgeving. En ook de vervanging van kleine elementen zoals afdichtingen, sproeiers, elektroden, zekeringen, indicatielampen… zijn voor de rekening van de huurder (2).

Als de ketel kapot gaat door gebrek aan onderhoud of misbruik van zijn kant, zal de huurder de kosten van de herstelling moeten dragen. 

Voorkomen is beter dan genezen: enkele tips 


Het is belangrijk dat de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengt van elk gebrek of elke afwijking aan de ketel tijdens de huurperiode en dat hij zijn contractuele en wettelijke verplichtingen inzake onderhoud en controle van de ketel nakomt.  

Als hij ervoor zorgt dat hij het onderhoud (vaak jaarlijks vereist door het huurcontract), de periodieke keuring door een erkende technicus (frequentie opgelegd door betreffende regio (3)) en het gebruik van de ketel als goede huisvader uitvoert, wordt het risico op een geschil met de verhuurder sterk geminimaliseerd.

 

Toch een geschil? D.A.S. helpt u 


Indien de partijen niet tot een akkoord komen, kan D.A.S. in verschillende stadia van het geschil tussenbeide komen om de huurder of de verhuurder bij te staan. 

In eerst instantie zal D.A.S. haar verzekerden bijstaan in het zoeken naar een minnelijke schikking, door het geven van juridisch advies en door contact op te nemen met de tegenpartij. Indien een technische expertise noodzakelijk blijkt om het geschil op te lossen, zal D.A.S. de kosten van de expert betalen om zo de oorsprong van het probleem vast te stellen. 

Blijkt dat onvoldoende, dan zal D.A.S. de kosten van de procedure voor de vrederechter dragen. Beide partijen hebben er echter belang bij om een goede verstandhouding te bewaren en een snelle, pragmatische oplossing te vinden voor hun geschil.

Goed om weten! 


Hoe verzeker je geschillen in verband met een huurcontract?

 

(1) Cfr de niet-limitatieve lijst van huurherstellingen in uitvoering van het decreet van het Waals Gewest van 15 maart 2018 betreffende de residentiële leasing, M.B., 31 augustus 2018. 

(2) Ibid.

(3) Jaarlijks voor olieketels / om de 2 jaar voor gasketels (met uitzondering van gasketels in het Waalse Gewest met een vermogen van 100 kwh of minder, die slechts om de 3 jaar mogen worden gekeurd).Catherine Lothaire

Juriste bij D.A.S.

 

Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer
4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig
20/05/2021 14:22
4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig
Lees meer