Pionier in rechtsbijstand

Speed pedelecs en elektrische steps, hoe zit dat met de wetgeving?

In dit artikel geven wij u in een notendop weer hoe de wetgeving omtrent speed pedelecs en elektrische steps in elkaar zit. Zo voorkomt u dat in aanraking komt met de arm der wet, want een gewaarschuwd man is er twee waard.


SPEED PEDELECS


In 2016 voerde de wetgever in de Wegcode een nieuwe aparte categorie in voor de speed pedelecs, naast de reeds bestaande klasse bromfietsen A en B.

Wat is nu juist een speed pedelec? 


Een speed pedelec is een snelle elektrische fiets waarbij de trapondersteuning niet stopt bij 25 km/u, en maximum snelheden haalt van 45 km/u, waardoor deze niet valt in de categorie van ‘fietsen’ maar wel van ‘bromfietsen’.

In detail, volgens de Wegcode (artikel 2.17):

"elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken:

• een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of

• een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft."

En wat zegt de wegcode over speed pedelecs?


De Wegcode geeft slechts op een drietal punten invulling over het gebruik ervan op de openbare weg:

1. Op de plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u mogen bestuurders rijden op een fietspad aangeduid door het verkeerbord D7. Ze mogen de andere weggebruikers niet hinderen en mogen dus ook op de rijbaan rijden indien gewenst.

Op andere wegen met een hogere snelheidsbeperking moeten bestuurders verplicht het fietspad volgen, indien aanwezig. Ook hier mogen andere weggebruikers niet gehinderd worden.

Soms wordt de speed pedelec ook verboden om het fietspad te gebruiken. Aangeduid door volgend verkeersbord:

2. Wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs mogen dus ook gebruikt worden door speed pedelecs, op voorwaarde dat het andere verkeer niet nodeloos wordt gehinderd.

3. In fietsstraten worden bestuurders van speed pedelecs gelijkgesteld met fietsers. Bestuurders van speed pedelecs morgen dus andere fietsers inhalen, in tegenstelling tot autobestuurders. De maximum toegelaten snelheid in is wel beperkt tot 30 km/u. 

Welk rijbewijs is er voor nodig? 


Net zoals voor een bromfiets klasse B dienen gebruikers van een speed pedelec in het bezit te zijn van een rijbewijs categorie AM (bromfiets) of B (auto). Het besturen van een speed pedelec is toegestaan vanaf 16 jaar. 

Welke verzekering is verplicht en nuttig? 


Een aparte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is alleen verplicht indien de speed pedelec zich zonder trappen kan voortbewegen aan een snelheid van meer dan 25 km/uur (art. 2bis WAM-wet).

Doorgaans worden speed pedelecs dan ook niet apart verzekerd. Gezien snelheden van maximum 45 km/u alleen gehaald kunnen worden indien er wordt getrapt, kunnen gebruikers beroep doen op tussenkomst van hun familiale verzekeraar bij het voordoen van schadegevallen en/of strafzaken voor de politierechtbank. 

Doch komen niet alle familiale verzekeringen tussen. Om latere problemen te vermijden is het belangrijk steeds bij de inschrijving na te gaan of het noodzakelijk is om een bijkomende verzekering af te sluiten. Een aparte, onafhankelijke rechtsbijstand, los van uw andere verzekeringen, is echter een wijze keuze. Lees hier waarom.

Inschrijving (kenteken) verplicht?


Speed pedelecs moeten voor gebruik verplicht worden ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijving Voertuigen (DIV). Hiervoor is een gelijkvormigheidsattest vereist dat de precieze technische kenmerken van het voertuig, alsook de voertuigidentificatienummer omschrijft. De aanvrager ontvangt vervolgens een SP-nummerplaat.

Goed om weten: fietshelm of bromfietshelm zijn verplicht voor bestuurder en passagier.

ELEKTRISCHE STEPS Wat is nu juist een elektrische step? 


De elektrische step valt onder een gemotoriseerd voortbewegingstoestel.

De Wegcode omschrijft als volgt (artikel 2.15.2): 

"Een "gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen dat door bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km/u, onder meer: elektrische rolstoelen; elektrische rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit; gemotoriseerde autopeds; zelf balancerende een- of tweewielige elektrische toestellen."

Belangrijk is dat deze gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gelijkgesteld worden met motorvoertuigen en dus niet als voertuig wordt beschouwd. De gebruiker van een voortbewegingstoestel wordt dus ook niet gelijkgesteld met een bestuurder. 

Een uitzondering geldt voor een elektrische step met zadel (een I-Walk) die op de openbare weg rijdt. Deze wordt gelijkgesteld met een bromfiets en de bestuurder dient dezelfde regels te volgen als de bromfietsers.

En wat zegt de wegcode over elektrische steps? 


Daar waar speed pedelecs worden vergeleken met bromfietsen, lopen de verkeersregels voor e-stepgebruikers gelijk met ofwel deze van fietsers, ofwel deze van voetgangers als ze niet sneller dan stapvoets voortbewegen (6 km/u) (Artikel 7bis Wegcode).

Een elektrische step mag maximum 25 km/u rijden. De gebruiker van een elektrische step mag m.a.w. zowel gebruik maken van het voetpad, bij het beperken van de snelheid beperkt tot maximum 6km/u, als van het fietspad indien zijn snelheid hoger ligt.

Ook mag een bestuurder in dit laatste geval de openbare weg gebruiken op voorwaarde dat hij/zij de overige weggebruikers niet hindert.

Logischerwijs hebben ze ook in een fietsstraat dezelfde rechten als fietsers: er mag in de verboden richting van een éénrichtingsstraat gereden worden wanneer dit wordt aangeduid door het conforme verkeersbord.

Welk rijbewijs is er voor nodig? 


Het besturen van een elektrische step vereist geen rijbewijs. Er is ook geen minimum leeftijdsvereiste. 

Welke verzekering is verplicht en nuttig? 


Het is niet verplicht om een aparte verzekering af te sluiten voor de elektrische step. De gebruiker kan doorgaans beroep doen op diens familiale verzekering. 

Opgelet: het Grondwettelijk Hof oordeelde in een recente uitspraak dat de maximale snelheid geen goed criterium is om te bepalen of een verzekering verplicht is. Het is afwachten of dit betekent dat een aansprakelijkheidsverzekering nu ook verplicht is voor elektrische vervoersmiddelen zoals elektrische steps, rolstoelen en hoverboards. Een duidelijk wetgevend kader zou welkom zijn. 

Een aparte, onafhankelijke rechtsbijstand, los van uw andere verzekeringen, is echter een wijze keuze. Lees hier waarom.

Goed om weten


Er is geen aparte inschrijving van de elektronische step of kentekenplaat vereist. Verder is het dragen van een helm niet verplicht maar, gelet op het stijgend aantal schadegevallen, wel sterk aanbevolen.

Wat wél verplicht is, is gebruik van een wit of geel voorlicht en rood achterlicht (art. 30.3.6° Wegcode).

 

Hanne KETELEERS - Jasmijn DOBBELEERS

BANNISTER ADVOCATEN 

 

Benieuwd hoe D.A.S. u kan bijstaan als bestuurder van een speed pedelec of elektrische step? 

Lees in dit artikel waarom een aparte All Risk rechtsbijstand onmisbaar is voor uw mobiliteit.

 

Nog geen aparte rechtsbijstandverzekering? Contacteer uw verzekeringsmakelaar of vind een makelaar in uw buurt.

 

 

Dit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
17/06/2021 12:30
De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!
Lees meer
4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig
20/05/2021 14:22
4 tips om problemen te voorkomen bij het huren van een voertuig
Lees meer