Pionier in rechtsbijstand

Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?

Reis geboekt, paspoort nagekeken, je kan alvast beginnen uitkijken naar die leuke tijd. Maar plots kan je om medische redenen niet langer vertrekken. Een annuleringsverzekering zou je, naast de teleurstelling van een gemiste vakantie, heel wat financiële zorgen moeten besparen. Maar wat als de verzekeraar weigert tussen te komen omdat je de reis te laat geannuleerd hebt? Onze juriste Sara vocht het standpunt van de verzekeraar aan en met succes.


De hachelijke situatie van André

Op 17 oktober 2018 boekte onze verzekerde, André, samen met zijn vrouw een reis van 3 weken naar Alaska, ter waarde van 9680 EUR. Ze zouden vertrekken op 7 juli 2019. Er was op dat moment geen enkele reden of indicatie waardoor ze de reis niet zouden kunnen ondernemen.

Op 27 juni 2019 slaat het noodlot toe en is het koppel genoodzaakt de reis te annuleren om medische redenen. Onze verzekerde, die in 2018 een ingrijpende behandeling onderging vanwege prostaatkanker, kwam na een check-up op 26 juni 2019 namelijk te weten dat een nieuwe behandeling noodzakelijk was en snel moest opgestart worden.

De dag nadien lichtte het koppel de touroperator dus in dat de reis niet kon doorgaan en werd het dossier overgemaakt aan de reisbijstandsverzekeraar. Het medisch dossier en bijhorende documenten stuurde André door aan de medische raadgever van de verzekeraar.

Discussie met de reisbijstandsverzekeraar

De reisverzekeraar wilde na beoordeling van het dossier 50% van de kosten van de reis bekostigen. Ze stelden immers dat de klant de reis al had moeten annuleren op de datum van de vaststelling en check-up (24 mei) en niet op de datum waarop ze de resultaten kregen (26 juni). 

De behandelende arts gaf daaropvolgend een bijkomende verklaring om deze situatie te verduidelijken, maar de verzekeraar hield voet bij stuk en paste zijn standpunt niet aan.

De verzekerde ging ten rade bij zijn verzekeringsmakelaar. Gelukkig is André een D.A.S.-klant met een rechtsbijstandspolis Privéleven. De makelaar schakelde D.A.S. meteen in. 

D.A.S. Rechtsbijstand in actie

Na een grondige analyse kan juriste Sara Verschueren onze verzekerde geruststellen dat D.A.S. de interpretatie van de verzekeraar niet volgt. D.A.S. stelt de tegenpartij dan ook in gebreke.

De verzekeraar blijft een volledige tussenkomst weigeren vanwege de zogenaamde laattijdige annulatie en baseert zich hiervoor op hun algemene voorwaarden: 

Onder het punt “Verplichtingen van de verzekerde”, geldt dat de verzekerde:

  1. binnen de 48 uur nadat hij kennis heeft van een gebeurtenis die de annulering van de reis veroorzaakt, een schriftelijke aangifte moet sturen.

  2. alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen om de annuleringskosten tot een minimum te beperken vanaf het ogenblik dat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulering van de reis kan veroorzaken.               

De verzekeraar stelt dat de verzekerde al op 24 mei op de hoogte was van de gebeurtenis die de annulering veroorzaakt. In een brief van de behandelende geneesheer staat echter dat bij de vaststelling en controle op 24 mei, een behandeling ingepland werd in september en dat de reis toen dus nog kon doorgaan.

Pas op 26 juni was het duidelijk dat de reis toch niet door kon gaan. Onze verzekerde contacteerde de verzekeraar op 27 juni, i.e. binnen de vereiste 48 uur na kennisname. 

Op basis van deze vaststelling vraagt onze juriste de verzekeraar volledige tussenkomst te verlenen aan André. Een reactie van onze tegenpartij blijft uit, maar onze juriste speelt kort op de bal.

Het resultaat van de onderhandelingen

De medische raadgever onderzoekt het dossier opnieuw, waarop de verzekeraar bevestigt dat ze toch tussenkomen voor de totale annuleringskosten. Het resterend bedrag van 4 840 EUR wordt gestort op de rekening van de verzekerde.

Een geweldige minnelijke oplossing op 3 maanden tijd! Onze klant André was dan ook zeer tevreden en liet ons een reactie na: “Bedankt aan de juriste voor de geleverde inspanningen!”

Goed om weten!

De waarborg ‘Verzekeringscontracten’ is een basisdekking die in al onze familie-producten verzekerd zijn (Privéleven, Consument, Consument BeneFisc en Conflicten BeneFisc).  


D.A.S. Uw redder in nood!

 

Lees ook:

D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken... Wat nu?

 

 

Dit artikel is een commercieel document dat algemene informatie bevat over de verzekeringsproducten van de Belgische onderneming D.A.S. De informatie is indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 spec. vw.). Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Jo Verheyden
12/06/2020 09:02
Medewerker aan het woord: Jo Verheyden
Lees meer
Het belang van een goede expertise: D.A.S. schakelt de juiste partij voor u in.
03/06/2020 14:29
Het belang van een goede expertise: D.A.S. schakelt de juiste partij voor u in.
Lees meer
Help mijn hond is aangereden! Schadevergoedingen bij dieren: hoe zit dat?
27/05/2020 07:09
Help mijn hond is aangereden! Schadevergoedingen bij dieren: hoe zit dat?
Lees meer
Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
05/05/2020 14:19
Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
Lees meer