Pionier in rechtsbijstand

Per vergissing een te hoog salaris: kan een terugbetaling opgeëist worden?

Wat als de administratie zich vergist en per abuis jaren lang te veel loon uitkeert zonder dat je je hiervan bewust bent? Aangenaam zolang het duurt… Wellicht een bijzonder koude douche als de werkgever de fout ontdekt en met terugwerkende kracht de volledige terugbetaling van de niet verschuldigde sommen opeist... We vertellen u het verhaal van Bénédicte, die een ondersteunende functie had in het basisonderwijs.


De feiten

Bénédicte ontving een aangetekende aanmaning om binnen 90 dagen een bedrag van 4 304,83 EUR loon terug te storten dat haar per vergissing was betaald. 

Bénédicte was zich hier echter niet van bewust. Het is voor leerkrachten van het officieel onderwijs dan ook niet altijd eenvoudig te controleren of hun salaris wel klopt. Door de complexiteit van de statuten is het ontcijferen van de salarisfiches een hele opdracht. 

De Federatie Wallonië-Brussel meende dat zij deze belangrijke som konden opeisen voor een periode van drie schooljaren. 

De financiële situatie van Bénédicte zag er niet rooskleuring uit. Zoveel salaris terugstorten was voor haar onmogelijk. Maar telefonische pogingen om de beheerder van haar dossier op andere gedachten te brengen liepen op niets uit: “terugbetalen!” was de boodschap.

 

Help, D.A.S. ?

Ongerust contacteerde Bénédicte haar verzekeringsmakelaar en D.A.S., die haar onmiddellijk geruststelden.

Zij had immers al enkele jaren een All Risk Conflictenpolis, die (na het verstrijken van de wachttermijn van één jaar) tussenkomt voor geschillen die onder de bevoegdheid vallen van de Belgische arbeidsrechtbanken. In geval van een juridische procedure zijn alle kosten en erelonen voor rekening van D.A.S. Maar het conflict minnelijk regelen is de eerste opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar. Onze juriste Catherine Losson ging dus onmiddellijk aan de slag om een oplossing te vinden door de Federatie Wallonië-Brussel te overtuigen deze fout niet op Bénédicte te verhalen.

 

De wetgeving

Onze D.A.S.-juriste wees de minister van onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel op artikel 11 bis van de programmawet van 12.07.2001 (diverse maatregelen in verband met onderwijs).

Dit artikel laat immers toe een dergelijke eis tot terugbetaling terug te schroeven als aan twee bijzondere voorwaarden voldaan is:

  • als de betaling veroorzaakt is door een administratieve fout;
  • als de begunstigde te goeder trouw is.

Sinds 2018 moet de aanvraag tevens binnen 3 maanden na de kennisgeving van de onverschuldigde betaling worden ingediend om ontvankelijk verklaard te kunnen worden. De overheid is verplicht deze aanvraag binnen de 6 maanden te onderzoeken.

In dit dossier was het duidelijk dat Bénédicte totaal niet verantwoordelijk was voor de fout en dit ook niet had kunnen voorkomen. Ze gaf dit dan ook tijdig aan.

3 weken later kreeg D.A.S. de melding dat de administratie het dossier onderzocht. Verder geen nieuws, dus hield Cathérine Losson dit dossier op agenda en stuurde ze regelmatig een herinnering. 

Met succes, want 2 maanden later besliste de Federatie Wallonië-Brussel dat zij akkoord ging artikel 11 van de programmawet van 12.01.2001 uit te voeren: Bénédicte hoefde niets terug te betalen en mocht de 4 300 EUR behouden.

Het hoeft geen betoog dat Bénédicte en haar verzekeringsmakelaar in de wolken waren met dit snelle resultaat. 

 

En de kosten?

Voor de minnelijke regeling van dit dossier betaalde D.A.S. 750 EUR.

 

Goed om weten!

Arbeidsrecht wordt in ons huidige productenaanbod voor particulieren gedekt in de polis Consumenten BeneFisc en Conflicten BeneFisc. Een geschil dat onder de bevoegdheid valt van de Belgische arbeidsrechtbank? Gedekt met een fiscaal voordelige BeneFisc-polis! 

Nog geen D.A.S. rechtsbijstand? Contacteer uw verzekeringsmakelaar! Zoek een makelaar in uw buurt

 

 

D.A.S. uw redder in nood!


Dit artikel is een commercieel document dat algemene informatie bevat over de verzekeringsproducten van de Belgische onderneming D.A.S. De informatie is indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.


Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Alles wat u als makelaar moet weten over onze dekking All Risk Bestuurder motorvoertuigen
28/10/2021 11:41
Alles wat u als makelaar moet weten over onze dekking All Risk Bestuurder motorvoertuigen
Lees meer
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
30/08/2021 12:11
Medewerker aan het woord: Catherine Losson
Lees meer
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
05/07/2021 15:11
Waarom een volledige rechtsbijstand voor medische of paramedische dienstverleners belangrijk is
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
01/07/2021 11:36
D.A.S. Legal Advisors geven raad: mogen we alles zeggen op Facebook?
Lees meer