Pionier in rechtsbijstand

Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer

Ontslagen worden is geen aangename gebeurtenis. Toch overkomt het elk jaar verschillende D.A.S.-klanten. Als rechtsbijstandverzekeraar krijgen wij dan ook regelmatig de vraag hoe hierop te reageren. In dit artikel willen wij op deze vraag antwoorden én wijzen we op de rechten van de werknemer.


1. Panikeer niet en reageer niet onder hevige emotie!

Eerste stap: geen paniek

Ontslagen worden is allesbehalve plezierig. Het is toch belangrijk rustig te blijven: woede en haast zijn slechte raadgevers.

Trouwens, je hebt rechten! Hoewel het de werkgever vrij staat om het dienstverband te beëindigen, zijn er een hele reeks wettelijke regels die moeten worden nageleefd, waaronder, in veel gevallen, het geven van de reden voor het ontslag.

2. Vraag naar de aanleiding van uw ontslag 

In het algemeen vereist de wet niet dat de werkgever de ontslagredenen spontaan moet meedelen.

In de volgende gevallen1 heeft de werknemer echter het recht om de werkgever te verzoeken de specifieke redenen voor het ontslag per aangetekende brief mee te delen: 

- bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn (en met uitsluiting van ontslag om ernstige redenen): binnen 2 maanden na afloop van de overeenkomst;

- indien de opzeggingstermijn moet worden gepresteerd: binnen 6 maanden na de datum van kennisgeving van het verlof, maar niet meer dan twee maanden na het einde van het contract.

De werkgever moet binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek per aangetekende brief reageren. Dit antwoord moet zo opgesteld zijn, dat de werknemer in staat is de concrete redenen voor zijn ontslag te kennen.

Indien de werkgever niet binnen deze termijn antwoordt, is hij een forfaitaire burgerlijke boete verschuldigd die gelijk is aan 2 weken loon. Deze boete kan worden gecombineerd met de verschuldigde boete in geval van onvoldoende motivering (zie hieronder).

Tenslotte moet de werkgever de werknemer in ieder geval op de laatste werkdag het formulier C4 overhandigen, waarbij het gedeelte met de reden van het ontslag ingevuld moet zijn2.

3. Kennelijk onredelijk ontslag

Kennelijk onredelijk ontslag wordt gedefinieerd als een ontslag gebaseerd op beweegredenen die "geen verband houden met de bekwaamheid of het gedrag van de werknemer, of die niet gebaseerd zijn op de operationele vereisten van de onderneming, de vestiging of de dienst, en die nooit door een normale en redelijke werkgever zouden bepaald zijn".

Kortom, de werkgever moet ervoor zorgen dat de reden voor het ontslag gebaseerd is op ten minste één van deze twee criteria. De specifieke omstandigheden van elk individueel geval spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van de onredelijkheid van het ontslag.

4. De gevolgen van ongerechtvaardigde motivatie

Indien de reden voor ontslag niet voldoet aan de eisen van CAO 109, kunnen de gevolgen voor de werkgever ernstig zijn. 

Indien het ontslag kennelijk onredelijk is, is de werkgever immers verplicht een vergoeding te betalen die overeenkomt met een minimum van 3 weken en een maximum van 17 weken loon. Het bedrag van de schadevergoeding is afhankelijk van de graad van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag. Deze compensatie kan worden gecumuleerd met de genoemde boete (vermeld in puntje 2) wegens gebrek aan motivering.

Bij betwisting door de werkgever is het aan de rechter om te beslissen of het ontslag al dan niet kennelijk onredelijk is. 

Rechtsbescherming in de praktijk: wat te doen in geval van ontslag?

  1. Blijf kalm, handel niet overhaast of emotioneel;

  2. als u een D.A.S. polis inclusief de waarborg “arbeids- en sociaal recht” heeft, neem dan contact op met onze diensten (in het bijzonder onze polissen BeneFisc Consument en BeneFisc Conflicten);

  3. dankzij onze Service Box-waarborg heeft u zelfs de mogelijkheid om het advies van onze gespecialiseerde juristen in te winnen voordat er een geschil ontstaat;

  4. we zullen de zaak grondig analyseren om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd, met name wat betreft de kwestie van de reden van het ontslag;

  5. als u aan de voorwaarden voldoet, vragen wij de werkgever naar de redenen voor het ontslag;

  6. indien de opgegeven redenen twijfelachtig zijn, zullen we de mogelijkheid onderzoeken om een beroep te doen op een onredelijk ontslag;

  7. lukt dit niet, dan is de mogelijkheid er om naar de rechtbank te gaan en een schadevergoeding te eisen. De kosten van de advocaat en de procedure worden door D.A.S. gedragen.


D.A.S., aan de kant van de klant!

Esra Aydin – D.A.S.-Juriste

 

__________________________

1 Zie cao 109 betreffende de motivering van het ontslag

2 Dit document geeft u recht op een werkloosheidsuitkering (mits aan de voorwaarden is voldaan). De werkgever moet u ook verschillende sociale documenten bezorgen, zoals: het werkattest, het overzicht van de laatste betalingen, de individuele rekening voor het lopende jaar, het belastingformulier 281.10 en het vakantiecertificaat (alleen voor werknemers).Dit artikel is een commercieel document dat algemene informatie bevat over de verzekeringsproducten van de Belgische onderneming D.A.S. De informatie is indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Betwiste funding loss-vergoedingen: u kan op ons rekenen om u te helpen bij onderhandelingen met de bank.
03/07/2020 08:19
Betwiste funding loss-vergoedingen: u kan op ons rekenen om u te helpen bij onderhandelingen met de bank.
Lees meer
Medewerker aan het woord: Valérie Olinger
02/07/2020 09:08
Medewerker aan het woord: Valérie Olinger
Lees meer
Medewerker aan het woord: Jo Verheyden
12/06/2020 09:02
Medewerker aan het woord: Jo Verheyden
Lees meer
Het belang van een goede expertise: D.A.S. schakelt de juiste partij voor u in.
03/06/2020 14:29
Het belang van een goede expertise: D.A.S. schakelt de juiste partij voor u in.
Lees meer