Pionier in rechtsbijstand

Een gezegde om te onthouden: "qui paie mal, paie deux fois!"

Hacken, cybercrimes… we moeten oppassen. Ook voor het onderscheppen van brieven met gevoelige of confidentiële informatie. Dit overkwam een van onze klanten toen ze voor het ontvangen van een erfenis een officieel document per post terugstuurde naar haar notaris. De som kwam nooit toe op haar rekening…


Onze verzekerde, Louise en haar broer gaven na het overlijden van hun moeder de opdracht aan hun notaris de erfenis te vereffenen. 

Om het nalatenschap af te ronden, stuurde de notaris hen een brief per post om te melden dat er een bedrag van 30 000 EUR te verdelen was. Hij zou elk de helft uitbetalen. In de brief werd gevraagd om het schrijven "voor akkoord" terug te sturen, samen met de rekeningnummers waarop de verschuldigde bedragen betaald mochten worden.

Een tijdje later ontving de notaris de twee brieven, ondertekend en aangevuld met twee afzonderlijke rekeningnummers. Hij stortte de aangekondigde bedragen op deze twee rekeningen.

Onze verzekerde en haar broer kregen echter niks: de brieven van de notaris werden onderschept door oplichters die ze hadden teruggestuurd naar de notaris, met de vermelding van hun eigen rekeningnummers. De erfenis was dus in de verkeerde handen gevallen. 

De notaris diende een strafrechtelijke klacht in, maar die werd verworpen. Hij weigerde ook de erfgenamen te vergoeden, aangezien hij geen enkele fout had begaan. Hij was van mening dat hij voor de externe oorzaak (overmacht) niet kon instaan.

Onze verzekerde richtte zich vervolgens tot D.A.S. om als erfgename haar rechten te doen gelden. D.A.S. stelde de verzekeraar B.A.-beroep van de notaris in gebreke opdat deze het verschuldigde nalatenschap zou betalen.

Deze ingebrekestelling was gebaseerd op het gezegde "qui paie mal, paie deux fois!", dat overigens is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Artikel 1239 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat wanneer de betaling door de schuldenaar wordt verricht aan een persoon die geen mandaat van de schuldeiser heeft gekregen om de betaling te ontvangen, de schuldenaar verplicht is de aan zijn schuldeiser verschuldigde bedragen een tweede maal te betalen.

De betaling door een schuldenaar (de notaris) aan een persoon die noch een schuldeiser is, noch door de echte schuldeiser is gemandateerd (de oplichter) om deze te ontvangen, is dus ongeldig.

Maar de verzekeraar van de notaris had hier geen gehoor naar, ondanks de brieven die D.A.S. stuurde. Tijd dus om voor onze klant een advocaat in te schakelen die de zaak voor de rechter bracht. De rechtbank bekrachtigde onze argumenten en oordeelde in het voordeel van onze verzekerde en haar broer.

Het was namelijk duidelijk dat de verzekerde en haar broer géén toestemming hadden gegeven aan de notaris om de erfenis van hun moeder over te maken naar rekeningen waarvan zij niet de eigenaar waren. Het feit dat de notaris te goeder trouw handelde, veranderde daar niets aan; slecht betaald, is twee keer betalen.

Bovendien was de notaris verplicht om het saldo van de nalatenschap aan de erfgenamen te betalen gezien hij optrad als gemachtigde en er dus een resultaatsverbintenis is. Het beoogde resultaat werd echter niet bereikt.

Hoewel de notaris zich op een geval van overmacht beriep, werd zijn argument afgewezen, omdat overmacht de onmogelijkheid is om een verplichting na te komen. In dit geval was de verplichting echter niet onmogelijk voor de notaris, maar enkel duur, gezien het mogelijk was om de erfgenamen uit eigen zak (of althans die van zijn verzekeraar) terug te betalen.

De verzekeraar van de notaris werd dus veroordeeld om Louise en haar broer het bedrag van 30 000 EUR te betalen. 

De rechtsbijstand van D.A.S.


Gedurende deze hele zaak (de minnelijke schikking met de notaris en zijn verzekeraar én de gerechtelijke procedure) kon onze verzekerde rekenen op hulp, advies en uitleg van D.A.S. 

Ook betaalde D.A.S. alle kosten voor onze klant (interne jurist, brieven, tussenkomst advocaat, honoraria …). De gerechtskosten die we voorschoten, werden nadien door de tegenpartij aan D.A.S. terugbetaald.

De kostprijs van de advocaat? 8 760 EUR

2.400 EUR daarvan moest de tegenpartij vergoeden na het verlies van de zaak. Vervolgens betaalde D.A.S. 3.180 EUR voor onze klant, Louise. De andere helft werd door haar broer betaald (die geen rechtsbijstandverzekering had), gezien ze samen dezelfde advocaat onder de arm namen.

Met een D.A.S. verzekering blijf je dus gespaard van onverwachte kosten én kan je beroep doen op juridisch advies. Zo ga je zonder zorgen op naar morgen.

Goed om weten! 


Bij een nalatenschap heeft de notaris-vereffenaar een mandaat om de erfenis aan de erfgenamen te betalen. Dit valt dus onder een mandaatcontract, en dus onder de waarborg “Algemene contracten”.

De waarborg “Algemene contracten” is verzekerd in de Consumentenpolis, de Consumentenpolis BeneFisc en de Conflictenpolis BeneFisc

 

 

Catherine Losson

D.A.S. Legal AdvisorDit artikel is een commercieel document dat informatie bevat over een concreet dossier van de Belgische onderneming D.A.S. Om privacy redenen zijn de tijdslijn en de persoonlijke gegevens van de betrokkenen gewijzigd. 

U kunt een offerte van onze verzekeringspolissen verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en de IPID-fiche die u kosteloos kunt raadplegen op https://benefisc.das.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Binnen de 14 dagen kunt u uw beslissing zonder kosten ongedaan maken via een aangetekende brief aan D.A.S. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be; Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Toezichthoudende instanties: De Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be.Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Verzekerd in alle formules D.A.S.-Rechtsbijstand opgemaakt via de Legal Risk Calculator: de invordering van onbetwiste geldschulden bij een andere onderneming (B2B) via Go Solid.
27/04/2021 09:53
Verzekerd in alle formules D.A.S.-Rechtsbijstand opgemaakt via de Legal Risk Calculator: de invordering van onbetwiste geldschulden bij een andere onderneming (B2B) via Go Solid.
Lees meer
Medewerker aan het woord: David Claude
16/03/2021 09:27
Medewerker aan het woord: David Claude
Lees meer
Speed pedelecs en elektrische steps, hoe zit dat met de wetgeving?
10/03/2021 16:11
Speed pedelecs en elektrische steps, hoe zit dat met de wetgeving?
Lees meer
Waarom een aparte All Risk rechtsbijstand onmisbaar is voor uw voertuig en mobiliteit
18/02/2021 09:22
Waarom een aparte All Risk rechtsbijstand onmisbaar is voor uw voertuig en mobiliteit
Lees meer