Pionier in rechtsbijstand

De nieuwe Indicatieve Tabel 2020 is er!

Kleine wijzigingen en status quo

 

Opfrissing op gebied van schadevergoeding bij menselijke schade

Iedereen die gewond raakt bij een ongeval moet worden beschouwd als een slachtoffer van ‘lichamelijke schade’. Het gaat over de aantasting ‘van de fysieke en psychische integriteit van een persoon’ (letsels als zodanig, pijn, esthetische schade, psychisch letsel, stress, verlies van inkomen enz.)

De lichamelijke schade wordt dikwijls met de hulp van professionals geëvalueerd, want hoe nauwkeuriger en persoonlijker de situatie en de gevolgen voor een slachtoffer worden bestudeerd (rekening houdend met leeftijd, beroepsactiviteiten, gezinsleven enz.), hoe groter de kans dat hij/zij een correcte vergoeding zal krijgen die is aangepast aan zijn/haar schade. Door een billijke vergoeding toe te kennen voor de schade die het slachtoffer heeft geleden, wil men de toestand van het slachtoffer zoveel mogelijk herstellen zoals die voor het ongeval was en hem/haar in een gelijkwaardige situatie plaatsen waarin hij/zij zich bevonden zou hebben indien het ongeval niet was gebeurd.

Er wordt ook rekening gehouden met wetenschappelijke gegevens zoals sterftetafels, de gemiddelde beleggingsrendementen, de inflatie, de loonkosten van thuiszorg enz.

Maar op welke basis worden de te vorderen bedragen precies bepaald?

In België baseert men zich op een ‘tabel’, die geen wet is, maar wel een idee geeft van de te vorderen bedragen. Die tabel wordt opgesteld door het Nationaal verbond van de magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters. Hoewel die tabel niet verplicht en dus niet wettelijk bindend is aangezien ze door professionals is opgesteld, dient ze toch als leidraad voor het formuleren van een vordering voor het slachtoffer. Rechters gebruiken die tabel ook vaak als ze een beslissing moeten nemen tussen de bedragen die slachtoffers vorderen en de bedragen die de aansprakelijke partij en/of hun verzekeraars voorstellen. Daarnaast dient ze ook als uitgangspunt voor verzekeraars, advocaten enz.

Die referentietabel wordt in vaktaal ‘de Indicatieve Tabel’ genoemd.

De tabel wordt regelmatig bijgewerkt (ongeveer om de vier jaar) om ze aan te passen aan de kosten van het levensonderhoud, de inflatie, de sociaaleconomische omstandigheden, de Belgische wetgeving, de beslissingen van rechtbanken enz.

Wijzigingen van de Indicatieve Tabel 2020


De Indicatieve Tabel werd in mei 2021 bijgewerkt (hoewel ze ‘Indicatieve Tabel 2020’ wordt genoemd) en werd in het Tijdschrift van de Politierechters gepubliceerd dat door de juridische uitgeverij die Keure wordt uitgegeven (https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10975/tijdschrift-van-de-politierechters-t-pol-journal-des-juges-de-police-j-pol-jaargang-2021-annee-2021 in de uitgave van de maand mei 2021).

Deze tabel is echter nog niet officieel gepubliceerd door uitgeverij The Charter, die er in principe voor moet zorgen dat hij vanaf september 2021 officieel wordt gepubliceerd.

 

Wat verandert er:

Op het gebied van de kosten:

  • De administratieve kosten (fotokopieën, typen enz.) worden opnieuw geëvalueerd aangezien de forfaitaire vergoeding van € 100 nu op een bedrag tussen de € 50 en € 150 kan worden vastgesteld ‘rekening houdend met de complexiteit van de zaak’.

  • Het bedrag van de kilometervergoeding wordt verhoogd van € 0,33 per gereden km tot € 0,35 per gereden km.

  • De term ‘gebruiksderving van het voertuig’ (= gebruiksderving na het immobiliseren van een voertuig met schade aan het slachtoffer tot gevolg) wordt vervangen door de term ‘vergoeding wegens onbeschikbaarheid’.

Op het gebied van specifieke schade:

  • De morele schade voor het verlies van een studiejaar, dat in 2016 voor alle onderwijsvormen op € 3.750,00 werd vastgesteld, wordt tot € 2.500,00 verlaagd voor de lagere en middelbare school. Daarentegen werd het bedrag voor het hoger onderwijs tot € 3.800,00 verhoogd.

Op het gebied van de blijvende ongeschiktheid:

  • Het forfaitaire bedrag wordt gezien als de geschikte vergoedingsvorm voor lichte tot matige ongeschiktheid, zonder dat er een graad wordt gepreciseerd. Daarmee wil men het slachtoffer een forfaitair bedrag toekennen ter compensatie van de ongemakken die de blijvende ongeschiktheid in de toekomst nog zal veroorzaken.

  • De auteurs van de Tabel stellen dat de rente de meest geschikte vergoeding is om de schade als gevolg van een aanzienlijke blijvende ongeschiktheid (de term ‘aanzienlijk’ is nieuw) te compenseren, zonder de graad verder te specificeren. De rente moet ervoor zorgen dat het slachtoffer elke maand of elk jaar het bedrag van de uitgaven (medicijnen, prothese enz.) ontvangt waarmee hij/zij in de toekomst zal worden geconfronteerd, bijvoorbeeld het equivalent van zijn/haar gederfde inkomsten. Met andere woorden krijgt het slachtoffer een vergoeding voor één of meer schadeposten door middel van regelmatige betalingen, eventueel geherwaardeerd en geïndexeerd, tot het einde van zijn/haar leven (lichamelijk of lucratief, afhankelijk van het soort vergoeding).

Wat blijft hetzelfde als de Indicatieve Tabel 2016:


De overige bepalingen van de Indicatieve Tabel 2020 – waaronder de forfaitaire bedragen voor tijdelijke ongeschiktheid, hetzij persoonlijk (€ 34,00 per dag hospitalisatie en € 28,00 per dag aan 100%), huishoudelijk (€ 20,00 voor een echtpaar met een verdeelsleutel van 65% voor de vrouw en 35% voor de man, te vermeerderen met € 7,00 per kind ten laste), de bedragen voor hulp van derden (€ 10 per uur voor niet-gekwalificeerde hulp van derden), de bedragen die worden toegekend voor blijvende ongeschiktheid, esthetische schade enz. – blijven identiek aan die in de Indicatieve Tabel 2016.

De technische rentevoet van 1% blijft ook de aanbevolen rentevoet voor berekeningen voor kapitalisatie, zonder extra inflatiepercentage.

Samenvattend


Praktijkbeoefenaars hebben lang uitgekeken naar de Tabel. Ze hoopten vooral op grote veranderingen, vooral omwille van de recente veranderingen in onze levensstijl.

Bij het lezen van de ‘nieuwe’ Tabel blijven we met gemengde gevoelens achter, aangezien we geen ommekeer, maar slechts een kleine evolutie vaststellen.

 

 

 

Bernard Ceulemans

Advocaat bij de balie te Luik-Hoei sinds 1991, stafhouder van de Orde van advocaten voor 2019-2021 en docent aan de Universiteit van Luik. Publicaties en wetenschappelijke deelnames: https://nl.dvclex.be/bernard-ceulemans.htm

Aline Charlier

Advocaat bij de balie van Luik-Hoei sinds 2013 en assistente aan de Université Saint-Louis – Brussel. Publicaties en wetenschappelijke deelnames: https://nl.dvclex.be/aline-charlier.htm

 

 

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Medewerker aan het woord: Bert De Decker
28/06/2022 08:14
Medewerker aan het woord: Bert De Decker
Lees meer
Medewerker aan het woord : Wouter Meire
09/06/2022 08:43
Medewerker aan het woord : Wouter Meire
Lees meer
Heeft de Belg nog steeds een baksteen in de maag?
19/05/2022 14:40
Heeft de Belg nog steeds een baksteen in de maag?
Lees meer
Waterschade in uw appartement
11/05/2022 15:05
Waterschade in uw appartement
Lees meer