Pionier in rechtsbijstand

Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering

Het moet uitermate pijnlijk zijn bij het ontwaken vast te stellen dat je gloednieuwe Jaguar gestolen is. De situatie wordt bijzonder schrijnend als de verzekeraar DIEFSTAL op basis van een uitsluiting, weigert met de vergoeding van 42.000 EUR over de brug te komen... Gelukkig voor deze klant, had zijn verzekeringsmakelaar volledig voor D.A.S. gekozen, zodat de eigenaar en de verzekeringsmakelaar in deze dramatische situatie, dankzij de polis ALL RISK VOERTUIG, het gepaste weerwerk konden bieden. Een sprekend voorbeeld van een ernstig belangenconflict met de eigen verzekeraar... Dit dossier van enkele jaren is nog brandend actueel. Daarom vatten wij dit interessante dossier nog eens voor u samen! De makelaar verzekert een voertuig Jaguar bij de maatschappij D, voor een bedrag van 42.000 EUR: waarborgen B.A., Diefstal, E.S. en Glasbreuk. Enkele tijd later worden bij een homejacking de sleutels en de splinternieuwe Jaguar gestolen. Tegen alle verwachtingen in, weigert de verzekeringsmaatschappij D onze klant te vergoeden...


De interpretatie van de verzekeraar:

Vooreerst beweert de schadebeheerder dat het voertuig niet voorzien was van een erkend anti-diefstalsysteem. Nadat het bewijs van het tegendeel geleverd werd, argumenteert de maatschappij dat het beschermingssysteem in kwestie niet conform was aan de bepalingen en de voorwaarden van de verzekeringspolis. Het origineel anti-diefstalsysteem van de constructeur zou immers geen “schokdetector” of “ophefdetector” voorzien, hetgeen opgelegd is in een bijkomende clausule “verplichte voorzorgsmaatregelen tegen diefstal”.

De cliënt en zijn verzekeringsbemiddelaar begrijpen de logica niet.

Maar het argument dat er onmogelijk een oorzakelijk verband gelegd kan worden tussen de diefstal en het type anti-diefstalsysteem (aangezien het een diefstal via homejacking betreft), wordt van tafel geveegd.

De verzekeringsmaatschappij is van oordeel dat het bijzonder artikel “Verplichte voorzorgsmaatregelen tegen diefstal” een uitsluitingsclausule betreft. En,... bij uitsluitingsclausules is de aanwezigheid van een oorzakelijk verband niet vereist om de dekking te weigeren.

De regeling van artikel 11 van de wet op de landverzekeringen stelt immers dat: “in de overeenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie bedongen mag worden dan wegens niet nakoming van bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichtingen en mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval”. Dit artikel heeft dus enkel betrekking op bepalingen van verval en niet op contractuele bedongen uitsluitingsclausules!

Het onderscheid tussen deze twee termen is van essentieel belang!

Een vervalbeding komt tussen in het kader van de gedekte risico’s en sanctioneert een bepaalde tekortkoming door de weigering van dekking. Het is aan de verzekeraar om aan te tonen dat het verzekerd risico zich voorgedaan heeft door de genoemde nalatigheid van de verzekerde.

Bij het uitsluitingsbeding is er echter een afwezigheid van recht, omdat het schadegeval zich voordoet buiten de sfeer van de verbintenissen van de verzekeraar.

Als de verzekeraar een uitsluitingsbeding inroept, is het dan ook aan de verzekerde om te bewijzen dat er geen reden tot uitsluiting is... Verzekeraars hebben derhalve tegenwoordig de neiging om gevallen van zware fout op de sommen in de uitsluitingsclausules.

Gezien de starre houding van de verzekeraar Diefstal, besluit D.A.S. om de maatschappij te dagvaarden.

Onze verdediging:

Er dient dus bewezen te worden dat:

- de verzekeraar in kwestie het principe van goede trouw, voorzien in artikel 1134 van het B.W. geschonden heeft. Op basis van deze theorie van het rechtsmisbruik, worden misbruiken in de uitoefening van de contractuele rechten gesanctioneerd. (Een partij misbruikt immers haar recht, wanneer zij uitsluitend in haar eigen belang gebruik maakt van een recht dat zij aan die overeenkomst ontleent en wanneer zij daaruit “een voordeel trekt dat buiten verhouding is met de schade berokkend aan de andere partij”);

- het contractuele uitsluitingsbeding met betrekking op de schokdetector / ophefdetector niet rechtsgeldig is zodat deze clausule beschouwd dient te worden als een vervalclausule. Hierdoor wordt artikel 11 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van toepassing en dient de verzekeraar zijn tussenkomst te verlenen.

Wij zullen u de ingewikkelde conclusies van onze raadsman besparen en tot de kern van de zaak overgaan:

De rechtbank van koophandel verklaart de eis van de D.A.S.-klant ontvankelijk en gegrond. Zij veroordeelt de tegenpartij tot het betalen van de som van

42.151,90 EUR te vermeerderen met de vergoedende en de gerechtelijke interesten.

De afrekening van het dossier ten laste van D.A.S.?

Erelonen van de advocaat, met inbegrip van een “succes fee”: 4.546 EUR

Kosten secretariaat: 1.084 EUR

Behandeling van het dossier door D.A.S.: 330 EUR

Ook dit dossier illustreert de ernstige belangenconflicten die kunnen ontstaan tussen de verzekeringsnemer en zijn verzekeraar!

Dankzij de D.A.S.-rechtsbijstand All Risk Voertuig verdedigen wij uw cliënt bij dergelijke contractuele conflicten.

Want als het misloopt, reken je toch op de rechtsbijstand.

En als het gaat om een optimale klantenservice, kiest u toch de allerbeste, de D.A.S.-kwaliteit !

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Onderhoud van het voetpad: ben ik verplicht om de stoep voor mijn deur sneeuwvrij te maken?
28/12/2020 12:48
Onderhoud van het voetpad: ben ik verplicht om de stoep voor mijn deur sneeuwvrij te maken?
Lees meer
Storing van de verwarmingsketel: wie betaalt de kosten voor de herstelling? Huurder of verhuurder?
09/12/2020 11:18
Storing van de verwarmingsketel: wie betaalt de kosten voor de herstelling? Huurder of verhuurder?
Lees meer
Kredietovereenkomsten koppelen met nevendiensten: stand van zaken & wetsvoorstel
09/12/2020 10:11
Kredietovereenkomsten koppelen met nevendiensten: stand van zaken & wetsvoorstel
Lees meer
Medewerker aan het woord: Johannes Mellaerts
07/12/2020 10:20
Medewerker aan het woord: Johannes Mellaerts
Lees meer