Pionier in rechtsbijstand

Belangenconflict met Arbeidsongevallenverzekeraar

Voor u recent gelezen in De Tijd (27/04/2012) dat verzekeraars steeds vaker weigeren arbeidsongevallen te erkennen. De verzekeraars weigerden in 2010 9,8 procent van de aangegeven arbeidsongevallen, wat een record is. Opvallend zijn ook de grote verschillen tussen de maatschappijen.


Dat er heel wat conflicten ontstaan over de interpretatie van de term ‘arbeidsongeval’ is duidelijk. Wanneer kan men een gebeurtenis als een arbeidsongeval kwalificeren?

Volgens art.9 van de wet van 10.4.1971 op de Arbeidsongevallen wordt een letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door een ongeval te zijn veroorzaakt wanneer de getroffene naast het bestaan van het letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijst.

De wet bepaalt dat van zodra het plotselinge karakter van een gebeurtenis is bewezen, het slachtoffer niet moet bewijzen dat de oorzaak van zijn lichamelijk letsel extern is aan zijn organisme (Parl. Doc. Senaat, zitting 1970-1971, n°215, p.65).

Daarom heeft het Hof van Cassatie in een arrest van 28.5.1979 (Pas.1979, p.1111) geoordeeld dat een slachtoffer uitsluitend het bestaan van een letsel en een plotselinge gebeurtenis moet bewijzen maar dat hij niet moet aantonen dat de oorzaak of een van de oorzaken van de gebeurtenis buiten zijn organisme ligt.

Bij conflicten hieromtrent maakt de onafhankelijke ondersteuning van D.A.S. een wereld van verschil uit.

Om u concreet te illustreren wat D.A.S. voor uw cliënten kan betekenen, vatten we graag het dossier van onze verzekerde Vivianne voor u samen

Onze verzekerde, een 46-jarig kaderlid kreeg op weg van haar werk naar huis onderweg een hersenbloeding waardoor de auto begon te slippen, een ander voertuig aanreed en op het dak in de gracht naast de snelweg belandde.

De consequenties bleken zeer ernstig: blijvend hersenletsel waardoor zij geen verantwoordelijke positie meer kon waarnemen. De financiële verliezen waren aanzienlijk…

Aangifte bij de ongevallenverzekeraar zorgde voor een bijkomende complicatie. De verzekeraar weigerde het ongeval te aanvaarden als een arbeidsongeval omdat het ongeval het gevolg zou zijn van de medische toestand van het slachtoffer. Onze verzekerde meent echter dat de hersenbloeding mede veroorzaakt werd door de extreme stress op het werk. Geen eenvoudige klus voor de advocaat dus..

Ging het bij Viviane V. om een bestaande toestand of een plotse gebeurtenis?

De rechtspraak neemt in ieder geval geen unaniem standpunt in. Algemeen gezien past men zeer strikt de regels toe en weigert men een arbeidsongeval als het slachtoffer of zijn nabestaanden er niet in slagen op een duidelijke wijze aan te tonen dat de stress de oorzaak geweest is van een plotse gebeurtenis, extern aan het organisme.

De taak van de advocaat was dus alles behalve eenvoudig …

Wij dagvaarden voor de arbeidsrechtbank van Turnhout. De eerste gerechtsdeskundige oordeelt eerder negatief voor onze verzekerde. Het college van deskundigen dat op verzoek van de advocaat aangesteld werd is echter van mening dat: “na kennis genomen te hebben van alle geneeskundige getuigschriften en andere nuttige stukken (er waren bewijsstukken van zware stressfactoren op het werk) en na met de partijen en hun raadlieden 3 maal een expertisezitting te hebben georganiseerd, wordt besloten na onderzoekvan de getroffene dat het oorzakelijke verband tussen de plotse gebeurtenis en de letsels niet uitgesloten is”. Het college van deskundigen meent dat er geen discussie gevoerd moet worden en ook niet kan gevoerd worden over de oorzaak en de gevolgen van de bloeding van het aneurysma. Er wordt gesteld dat het alleen belangrijk is dat de patiënte zeer ernstige traumatische hersenletsels opliep bij een ongeval haar overkomen op weg van het werk.

Het dossier wordt aanvaard als arbeidsongeval!

De rechtbank oordeelt dat het bestaan van een arbeidsongeval bewezen is en stelt de volgende elementen voor de graad en de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de datum van consolidatie en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vast.

De uitkeringen worden bepaald rekening houdend met een basisloon van 23.921,97 EUR. De bedragen die betaald moeten worden dienen eveneens vermeerderd te worden met de wettelijke en gerechtelijke intresten. De tegenpartij dient eveneens de verplaatsingskosten te betalen voor een bedrag van 1217 EUR alsook de kosten van het geding.

Dankzij de verdediging zal onze verzekerde een totale vergoeding ontvangen van 318.956 EUR (er van uitgaande dat zij de verwachte leeftijd van 80 jaar zal bereiken).

En de kosten voor D.A.S.?

De totale ereloonstaat van de advocaat bedraagt maar liefst 23.258,14 EUR. Aan de raadsdokter van onze verzekerde betaalden wij 1.010 EUR.

Dit dossier kende een uitstekend resultaat. Het kostenplaatje is ook niet mals. D.A.S. behandelde dit juridische geschil over de acceptatie als arbeidsongeval in de dekking All Risk Voertuig.

Bent u er zeker van de ook al UW klanten bij een arbeidsongeval aan het stuur van een voertuig kunnen rekenen op de ondersteuning van de verzekeraar Rechtsbijstand?

 

Onze laatste artikels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze nuttige adviezen.

Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
05/05/2020 14:19
Ontslagen, wat nu? Uw rechten als werknemer
Lees meer
Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?
28/04/2020 10:00
Reisverzekering? Check! Maar wat als deze zijn beloftes niet nakomt?
Lees meer
D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?
24/04/2020 12:22
D.A.S. Legal Advisors geven raad: ik ben ziek en kan niet op vakantie vertrekken… Wat nu?
Lees meer
Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?
08/04/2020 11:47
Terugbetalingen na een online aankoop: wat zijn uw rechten als consument?
Lees meer